"" 跳到主要内容

十大信誉私彩网站

菜单
Person writing notes in a notebook. ©Lorne Gill/SNH. For information on reproduction rights contact the 十大信誉私彩网站 Image Library on Tel. 01738 444177 or www.nature.scot

cùramluchd-cleachdaidh

thadualchasnàdairnah-alba a'curroimhecùramuchuch-cleachdaidhaigìreàràpolar bu thoigh leinn gun cuireadh tu fios thugainn,ma tha thu den bheachd gu bheil easbhaidh air a bhith ann,gus an toariamaid seirbheis nab'fheàrrseachadan ath-thuras。 faodar gearan a churancèillairfòn,tron phost no air post-d。 nìsinnardìcheallguscùiseansìmplidharèiteachadhanceanncòiglàitheanobrach,ach'sdòchagumbiodhùinea bharrachddhìthirsoncùiseananrannsachadh。

modh-gearain

ma tha rudeigin air adholceàrrnomura h-eilthusàsaichteleisna seirbheisean againn,nach leig thu fios dhuinn。

本来是一个'mìneachad一个'mhodh-gearain再次在一个seo agus ag innse dhut ciamar作为urrainn dhut gearan a churancèill。他们是一名男子,他是一名男子,他是一名男子,他是一名男子,他是一名男子汉。

他们是一个男人,他是一个女人,她是一个女人,她是一个女人,她是一个女人,她是一个女人,一个女人,一个女人,女人,女人,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿,女儿。

dèth'anan gearan?

nuair一个THA MI-riarachadh安乐neach,没有barrachd呐AON duine,SA Mhor酒店-shluagh亩ghnìomh没有接穗-gnìomha乐dualchasnàdairNA H-粉,没有门IRE德sheirbheis文件没有为LETH dualchasnàdairNA H-粉。

dènagearanan a dh'fhaodas a bhith ann?

faodar gearanan a churancèillumna leanas:

 • dàillefreagairtean air ceisteanan
 • fàilleadhrilinn liubhairt seirbheis
 • “瑞安先生
 • am poileasaidh againn
 • giùlanneach-obrach no mar a bhathara'dèiligeadhleneach-cleachdaidh
 • mura robhar a cumail ri modh-obrach marbuchòir。

faodaidh tu gearan a churancèillmuchòrris aon seirbheis no mu chuideigin a tha agobairàsraleth。

dènah-adhbharan gearain a dh'fhaodadh a bhith ann?

这是一个骗子:一个傻瓜,一个傻瓜,一个傻瓜,一个傻瓜,ris ann f f f f f f f f m m m m m m m,

 • iarrtasseirbheisàbhaisteachairson a chiad uair
 • iarrtasan airson airgid-dìolaidh
 • cùiseanlecòirath-thagraidhnanlùib。

ma tha modhan-obrachnocòraicheanath-thagraidh ann a leigeas leatachùisfhuasgladh,bheir sinn fiosrachadh is comhairle dhut airson do chuideachaidh。

cò一个dh'fhaodascùis-gearain一个thogail?

faodaidh duine sam bith,agus riochdaire neach nacheilsàsaichteleisan t-seirbheis againn,cùis-gearain a thogail leinn。

ciamar a thogasmicùis-gearain?

faodaidhtucùis-gearain a thogail ann a aon de na h-oifisean againn,airfòn,ann litir litir,air post-d no air 坚定不移的空气.

是fhasa dhuinn fuasgladh a lorg air gearananmathèidana curancèillguluath agusgudìreach。是的,他们是一个喜欢的人。 'urrainn dhaibhsan feuchainn ri fuasgladh a lorg sa bhad。
tha am fiosrachadh a leanas adhìthleúibùis-gearain:

 • 一个塞拉德阿加德
 • àireamh-fònagus/noseòladhpuist-d agusandòighconaltraidhab'fheàrrleat
 • tuairisgeul cho mionaideach的一个ghabhasair'chùis
 • namb'fheàrrleatgun toireamaid fuasgladh aira'chùis。

你是一个真正的airson gearan a churancèill?

feumaidh tu,marasàbhaist,gearan a churancèillaobha-staighsiamìosan:

 • bhon a thachaira'chùisco-cheangailte ris a'ghearan,no
 • bhon a fhuair thu a-mach gu bheil adhbhar gearain agad,ach gun a bhith nas fhaide na12mhìosdèidhantachartaisfhèin。

'sdòchagun gabh sinnricùisagarainandèidh'chinn-latha ri linnsuidheachadhàraid。 ma tha thu den bheachd nach eil ceann-latha iomchaidhsachùis-gearain agad,nach innis thu dhuinn carson?

dèthachras和dèidhdhhhgearan a churancèill?

'Innsidh sinndhutcòtha'dèiligeadhleis'chùis-gearain agad。

再说一次,我又是一个'mhodh-gearain:

“1 - fuasgladh和làrachnambonn

THA新芬AG AMAS空气gearanan fhuasgladh合谷luath的AGU faisg空气的爱特SAN迪奇一个叔seirbheis一个liubhairt,擦伤eisimpleir,毫安thèidleisgeul一个库尔的cèill一个làrach南波恩的AGUmìneachadh,毫安THAësoilleir,合谷bheil rudeigin空气dholceàrr,agusgnìomhgachur ansàssabhad airson an duilgheadas fhuasgladh。

bheir sinn dhut an co-dhùnadh能够aig“1 a ceann5làitheannonas luaithe,ach ma bhiossuidheachadhàraidann。

muratèidallnnair''chùis-gearain agad fhuasgladh aiganìreseo,mìnichidhsinn carson agus innsidh sinndhutdèdouledndhutadhèanamhauair sin。 faodaidh tu seoadhèanamhsabhad no uaireiginandèidhdhuta co-dhùnadshentennfhaighinn。

“2 - rannsachadh

那是一个'dèiligeadhriadàsheòrsaagarainaigìre2:cùiseannachdeach fhuasgladhaigìre1aguscùiseannastoinnte a tha feumach air barrachd rannsachaidh。

nìsinnna leanasaigìre2:

 • bidh sinn ag aithneachadh gun d'fhuaireadhdochùis-gearain taobh a-staigh3làithean-obrach
 • nìsinncòmhradh,far a bheil seo iomchaidh,mun ghearan gus an tuig sinn carson a thathumì-riaraichte fhathastagusdèanco-dhùnadhthetha thu a'sireadh
 • bheir sinn freagairt iomlan dhut cho luath's a ghabhas agus taobh a-staigh 20 latha-obrach
 • ma bheir an rannsachadh againn nas fhaide na 20 latha-obrach,leigidh sinn fios。 thig sinn gu aonta leat air cinn-latha agus cumaidh sinn fios riut a thaobh adhartais。

dèmabhiosmimì-riaraichte fhathast?

adèidhdhuinnrannsachadh iomlan a choileanadh,ma bhiostumì-riaraichte fhathast leis a'cho-dhùnadhnoleisadòighhèiligsinnleis a'ghearan,faodaidh tu iarraidh air sombudsman roinn phoblach na h-albaachùisasgrùdadh。

chan fhaod a t-ombudsman na leanasssgrùdadhmarasàbhaist:

 • gearan nach do choilean am modh gearain againn fhathast(mar sin dheth,feumardèanamhcinnteachmus cuirear fios don's mombuds)
 • cùisean一个thachair,没有一个chuir thueòlas空气,ochionncòrr是bliadhna
 • cùisa tha air a bhith no a that a'breithneachadh airsachùirt。

taic airson do ghearan a churancèill

他是一个'tuigsinngurdòchanachurrainn dhut,没有gurmòrleat,gearan a churancèill。 bidh sinn a'gabhail ri gearanan bho riochdaire an ne a thamì-riaraichte leis an t-seirbheis againn。 gabhaidh sinn ri gearanan le caraid no neach-dàimhmatha thufhèinaircead a thoirt dhaibh。

gearanan mubhuillbùirdnocomataidh

ma tha thu agiarraidhcùis-gearain a churancèillumghiùlanballbùirdnocomataidh aigdualchasnàdairnah-alba,faodaidh tu a chur gu:

coimiseanair airson bhun-tomhasan beusail ann am beatha phoblach na h-alba
39个drumsheugh花园,
dùnèideann,
eh3 7sw
fòn:0300 011 0550
后d: [电子邮件保护]

cuir fios thugainn

cùramluchd-cleachdaidh
dualchasnàdairnah-alba
后d: [电子邮件保护]

一个tuilleadh fios

beachdan,molaidhean agus gearanan

modhlàimhseachaidhghearanan - stiùireadhdonluchd-cleachdaidh

aithrisairgiùlanrisnach gabhar

回到顶部